Petek Temizleme Yapt?rman?z? Tavsiye Ediyoruz

  1. petek-temizligi-ne-icin-onemli

?imdi siz bir ok yksek gelen do?al gaz faturalar?na bak?yorsunuz bir de evin bu kadar ok ?s?nmad???n? d?nyorsunuz. Peki, sizce de bu durumda bir gariplik yok mu? K?? mevsiminin en ?iddetli gnlerinde kombi ve kaloriferden yararlan?lmas? harika bir ?ey diyerek ?s?nmaya al???yorsan?z ama bu problemlerle kar??la??yorsan?z petek temizli?inizin ihmali ya da bu petek temizleme i?inin dzgn yap?lamamas? sorunu ile kar?? kar??yas?n?z demektir.

Petekleriniz kullan?ld?ka kirelenmeye, paslanmaya, ilerinde tortular olu?turmaya ba?lar. Zamanla bu gibi durumlarda t?kan?kl?klara ve bir tr ?s? olu?umunu sa?layamama gibi problemlere sebep olur. Bu durumda hemen akl?n?za petek temizli?i fonksiyonunu tam anlam?yla yerine getiremeyen peteklerin s?cakl???n?n art?r?lmas? iin kombi ayar?n?z? biraz daha ykseltirsiniz. Ki buda faturalar?n?z?n olduka byk bir tutar gelmesi demektir. Bu nedenler hem sa??l???n?z? korumak hem de ?s? maliyetinizi d?rmek amac?yla ilk yapman?z gereken ?ey belli periyotlarla petek temizleme bak?m?n? yapt?rman?z gerekir. %20 ve %40 aral???nda art?? gsterecek olan peteklerinizde tasarruflu bir ?ekilde ?s?nman?n tad?n? doyas?ya ?karabilirsiniz. Kalorifer, kombi ve peteklerinizin y?ll?k bak?m?n? yapt?rmak isteyen tm m?terilerimize teknolojinin bize sa?lad??? olanaklar do?rultusunda harika bir petek temizleme hizmeti ile kar??la?amaya haz?r m?s?n?z? Paslanma, kirelenme, suta?? olu?umundaki btn t?kan?kl?klar? zel kimyasal maddelere kullanarak peteklerinize hibir ?ekilde zarar vermeden alan?nda uzman ekip taraf?ndan btn temizli?i yapmaktay?z.

Peki, sizin a?n?zdan petekleri ne zaman temizletmek en do?ru tercih olacakt?r?

Paslanma, kirelenme ve t?kan?kl???n oldu?unu anlaman?z iin aln?n?zda uzman olman?za gerek yoktur asl?nda. 2 y?lda bir dzenli olarak petek temizli?inin yap?lmas? bu gibi sorunlarla kar??la?man?za neden olmaz ama bunun d???nda a?a??da sayd???m?z nedenlerden birinin ba? gstermesi halinde petek temizli?ini yapt?rman?z en do?ru tercih olacakt?r.

  • Peteklerinizin alt k?sm?nda bir so?ukluk olu?maya ba?lam??sa
  • Genel olarak peteklerden hi s?cakl?k alam?yorsan?z ve yksek ayarda iken bile petekler ?s?nm?yorsa
  • En son takt?rd???n?z petek buz gibi ise
  • Kombi filtresinde devaml? olarak bir t?kan?kl?k sz konusu ise
  • Ve do?algaz veya elektrik faturas?nda beklemedi?inizin stnde bir fiyat geliyorsa hemen vakit kaybetmeyin ve hemen ?irketimizin uzman bilgi ve becerilerinden yararlan?n
Posted in:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir