Petek Temizli?i Nas?l Yap?l?r

  1. petek-temizleme-hizmeti-nasil-yapilir

Petek temizli?i kirelenmi?, paslanm?? ve petek tabanlar?n?n ark?nda tortula?m?? maddelerin olu?mas? sebebiyle kalorifer pete?inin tam anlam?yla su dola??m?n? sa?layamamas? ve borular?n t?kanm?? olmas? sebebiyle profesyonel tesisat? ?irketimiz taraf?ndan yap?lan bir i?lemdir. Petek temizleme i?leminde ?irketimiz elemanlar?, zel kimyasal ieriklerle birlikte modern temizleme cihazlar? kullanmaktad?r. Kaloriferlerdeki ?s?nma problemi, su ak???n?n h?zl? bir ?ekilde sa?lanamad??? zamanlarda ortaya ?kmas?ndan dolay? petek temizleme i?lemindeki en temel ama bu suyun ierisinde mevcut durumda bulunan kire ve benzeri yabanc? maddeler yznden zay?flam?? durumdaki su ak???n? talep edilen seviyesine ula?t?rmakt?r. Peteklerin ierisinde y?llarca birikmi? olan ve tepkime olu?turan bu kimyasal maddeleri ve kirelenmeyi ortadan kald?rmak iin kullan?lan zel kimyasal maddeler sayesinde istenilen su ak?? h?z?n? gerekli seviyeye ?karmak ok ge ?s?nma veya hi ?s?namama problemini de zm? olmak demektir. Kombi ve kalorifer peteklerinizi monte, de -monte olay?na girmeden hemen temizleme i?lemini gerekle?tirebilen ?irket olarak, ?s?tma sisteminizden ok daha yksek verim elde edebilmeniz iin bu i?in belli aral?klarla yap?lmas? gereken bir bak?m oldu?unu vurgulamak istiyoruz. Bylelikle k?? aylar?nda yak?t tasarrufunu elde etmi? olacaks?n?z ki bu faturalar? dert etmeden olduka rahat bir ?ekilde ?s?nabilmenin tad?n? ?karabileceksiniz

Posted in:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir